Pomáháme vyplout na klidnou vodu

Snažíme se dlouhodobě přispívat k rozvoji a etablování profesního oboru mediace v českém prostředí skrze společenskou osvětu, vzdělávání, strategickou a koncepční podporu oboru a jeho realizátorů.

Rozvoj oboru mediace        Podpora projektů zaměřujících se na vytvoření a realizaci dlouhodobé koncepce rozvoje mediace

Náš cíl: Mediace jako samostatný interdisciplinární obor

Zvyšování povědomí

Zvyšování povědomí o mediaci, jejich možnostech a výhodách ve srovnání s jinými metodami řešení sporů.

Náš cíl: Mediace patří mezi běžné metody řešení sporů

Fond podpory

Finanční podpora ekonomicky znevýhodněných klientů ve výjimečných případech nouze


Náš cíl: Mediace je dostupná pro širokou veřejnost

Co je mediace?

Mediace je mimosoudní řešení sporu pomocí třetí osoby, mediátora, jehož cílem je dosažení dohody mezi oběma stranami.

Mediace je alternativní způsob řešení sporu, který umožňuje účastníkům sporu v bezpečném prostředí vyjádřit své postoje, probrat je a postupně nalézat možná řešení zohledňující potřeby a zájmy všech zúčastněných.


Proč nadační fond Pro Mediaci?

I přes značnou snahu o etablování mediace a její prosazení do povědomí veřejnosti České republiky, stále není běžným nástrojem při řešení sporů, tak jako v zemích západní Evropy, Kanadě či USA, kde se mediace využívá až v 70 % rodinných, pracovních či obchodních sporů. Posun kupředu jistě znamenalo o přijetí legislativy upravující oblast mediace. V současnosti (r. 2016) je mediace zakotvena jak v trestně-právní oblasti, Zákon o probační a mediační službě (č.257/ 2000 Sb.), tak mediace v netrestní oblasti, Zákonem o mediaci a o změně některých zákonů (č. 202/2012 Sb.). 

Nicméně míra informovanosti a povědomí jak mezi laickou tak i odbornou veřejností zůstává nízká, což vede i k nízkému využívání mediace jako efektivní cesty řešení sporů. Dalším faktorem nízkého využívání mediace je i faktor finanční. I přestože je mediace finančně přístupnějším nástrojem řešení sporů než soudní řízení, je pro celou řadu klientů stále nepřístupná. 

K odstranění zmíněných i dalších překážek na cestě k etablování mediace jako běžného nástroje řešení sporů se nadační fond Pro Mediaci rozhodl přispívat.